โรงเรียนอนุบาลดารวี เป็นโรงเรียนสังกัด ส.ช.กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น Nursery – K.3 รับนักเรียนตั้งแต่ 1-6 ขวบ เปิดรับนักเรียนในปริมาณจำกัดตามอัตราที่กระทรวงฯ กำหนด ให้มีการจัดการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมในระดับเล็ก (Nursery) เเละเตรียมอนุบาล(Pre Kindergarten) อัตราส่วนนักเรียน 20 คน ต่อครู 3-4 คน ระดับชั้นอนุบาล 1-3 (Kindergarten 1-3) อัตราส่วนนักเรียน 25 คน ต่อครู 2 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นฐานด้านประสาทสัมพันธ์ ความพร้อมในการใช้กล้ามเนื้อมือ สายตา และความคล่องตัวในการใช้ประสาทสัมผัสและเสริมสร้างพัฒนาการทางสมอง Brain Gym
การเรียนการสอนแบบโครงงาน Project Approach เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนได้นำมาปรับให้สอดคล้อง  กับบริบทของโรงเรียน
การเรียนการสอน Bilingual Programme จัดกิจกรรมการสอนภาษาที่สองตามรูปแบบ ESL โดย Native Speaker ที่ชำนาญการสอนการสอนในระดับปฐมวัย โดยจัดการเรียนการสอนให้เด็กทุกระดับชั้น ทุกวัน เน้นการจัดกิจกรรมการสอนที่นำไปสู่การใช้ภาษาในชีวิตประจำวันของเด็กๆ เด็กสามารถเข้าใจภาษา วัฒนธรรมทางภาษา ตลอดจนสามารถนำภาษาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โรงเรียนอนุบาลดารวี สร้างขั้นภายใต้พื้นฐานความอบอุ่น โดยมีวิสัยทัศน์ทางการศึกษาที่จะก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ช่วงปฐมวัย ภายใต้การเอาใจใส่ เปรียบเสมือน “บ้านหลังที่สอง” ของเด็ก
โรงเรียนอนุบาลดารวี จัดการเรียนการสอนให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะต่างๆภายใต้แนวคิด “ อิสระแห่งการเรียนรู้ อย่างมีคุณค่า”เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ บันทึกข้อมูล สังเกต วิเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง