เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่แล้ว  ดาวน์โหลดใบสมัครนักเรียนคลิก

ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้
Nursery (เด็กเล็ก)
Pre-Kindergarten  (เตรียมอนุบาล)
Kindergarten 1     (อนุบาล1)
Kindergarten 2     (อนุบาล2)
Kindergarten 3     (อนุบาล3)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
Nursery (เด็กเล็ก)  รับตั้งแต่อายุ 1 ปีขึ้นไป
Pre-Kindergarten  (เตรียมอนุบาล) รับตั้งแต่อายุ 2 ปีขึ้นไป นับถึง 30 มิถุนายน
Kindergarten 1     (อนุบาล1) รับตั้งแต่อายุ 3 ปีขึ้นไป นับถึง 30 มิถุนายน
Kindergarten 2     (อนุบาล2) รับตั้งแต่อายุ 4 ปีขึ้นไป นับถึง 30 มิถุนายน
Kindergarten 3     (อนุบาล3) รับตั้งแต่อายุ 5 ปีขึ้นไป นับถึง 30 มิถุนายน

การเยี่ยมชมโรงเรียน
วันจันทร์ – ศุกร์ เชิญชมการเรียนการสอนได้ทุกวัน เวลา 08.30-11.00 น.
วันเสาร์  - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  เปิดให้รับระเบียบการและซื้ออุปรณ์แรกเข้า
เวลา 09.00 -16.00 น.

การรับสมัคร
1.ผู้ปกครองสามารถยื่นใบสมัครโดยนำนักเรียนมาด้วย เพื่อสัมภาษณ์และวัดขนาดชุดที่ต้องใช้
2.หลักฐานในการสมัคร  ประกอบด้วย
   2.1สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
2.2 ทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง
(กรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)
2.3 สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา และผู้ปกครอง
(กรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)
2.4 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (หน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) กรณีเด็กเล็กใช้รูปขนาดโปสการ์ด 2
รูปแทนได้
2.5 รูปถ่ายบิดา มารดา ผู้ปกครอง ขนาด 2 นิ้ว คนละ 1 รูป
2.6 รูปถ่ายครอบครัวขนาดโปสการ์ด จำนวน 1 รูป
2.7 สำเนาเอกสารสำคัญ อื่นๆ เช่น เอกสารเปลี่ยนชื่อ – สกุล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงเรียนอนุบาลดารวี
เลขที่ 350 ซอยเพชรเกษม 54 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2805-0750-2,0-2454-0554
โทรสาร 0-2454-3939
Website: www.darawee.ac.th
E-mail: info@darawee.ac.th